Sıkça Sorulan Sorular

Mülteci Nedir? Kime Denir?

Vatandaşı olduğu ülke dışında olan ve “ırkı, dini, etnik köken veya belirli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncesi nedeniyle zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu” için vatandaşı olduğu ülkeye dönemeyen veya dönmek istemeyen bireylerdir.

 (Birleşmiş Milletler Mültecilerin Statüsüne İlişkin 1951 Cenevre Sözleşmesi) Mülteci statüsü Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından ya da ilgili devlet tarafından verilmekte ve beraberinde temel birtakım hakları getirmektedir.


Sığınma Nedir?

Bir devletin, zulümden veya ciddi bir tehlikeden kaçan başka bir devletten gelen kişilere kendi topraklarında koruma sağlaması. Sığınma, geri göndermeme, sığınılan ülkenin topraklarında kalma izni ve insani muamele standartları da dahil olmak üzere çeşitli unsurları kapsar.     


Birleşmiş̧ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Nedir?

1950’de Birleşmiş̧ Milletler Genel Kurulu tarafından, BM tarafından, dünya çapındaki mültecileri korumak için yapılan uluslararası hareketleri düzenlemek, liderlik etmek ve mülteci sorunlarını çözmekle yetkilendirilmiştir. 

BMMYK, 1 Ocak 1951 tarihinde, Birleşmiş̧ Milletler Genel Kurulu tarafından 5 yılık görev süresi için kurulmuş̧ ve çalışmalarına, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra bir milyondan fazla Avrupalı mülteciye yardım ederek başlamıştır. Amacı devletlerin 1951 Cenevre Sözleşmesi’ne uyumunu denetlemek ve mültecilere uluslararası koruma sağlamak ve kalıcı çözümler bulmaktır. 


MHD olarak biz neler yapıyoruz?

- Kıbrıs’ın kuzeyinde mülteci hakları ve hak ihlalleri konusunda farkındalık ve bilgilendirme çalışmaları yürütüyoruz.

- Kıbrıs’ın kuzeyinde yaşayan mültecilerin ihtiyaçlarına yönelik dayanışma akışını yönetiyoruz.

- Mülteci, insan ticareti ve ırkçılık/ayrımcılık mağdurlarına sosyal ve hukuki destek sağlıyoruz.

- Mülteci hakları, insan ticareti ve ırkçılık ile mücadele konularında savunuculuk çalışmaları yapıyoruz.

- Mülteci hakları, insan ticareti ve ırkçılık/ayrımcılık konularında veri topluyor, analiz ediyor ve araştırma raporları hazırlıyoruz (web sitemizden yayınlarımıza ulaşabilirsiniz).


Irkçılık Nedir?

Irkçılık, insanların toplumsal özeliklerini biyolojik, ırksal özelliklerine indirgeyerek bir ırkın başka ırklara üstün olduğunu öne süren öğreti olarak tanımlanabilir. Irkçılık insanlar arasındaki eşitliği yok sayan ve toplumsal bütünlüğe zarar veren inançların, öğrenilmişliklerin ve önyargıların bütünüdür. 


Irkçı Söylem Nedir?

Irkçı düşünce yapısından hareketle nefreti, hoşgörüsüzlük̈ yayan, teşvik eden, haklı çıkarmaya çalışan her türlü açıklama olarak tanımlanır.


Nefret Suçu Nedir?

Irk, dil, din, etnik köken, renk, siyasal düşünce cinsiyet ve cinsel yönelim gibi çeşitli nedenlerden ötürü bir kişiye veya gruba karşı işlenen ırkçı ve ayrımcı şiddet içeren suçlardır. 


Nefret Söylemi veya Nefret İçerikli Söylem Nedir?

Nefret içerikli söylem genel olarak, “ırksal nefreti, ayrımcılığı, ötekileştirmeyi, düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğü yayan, teşvik eden, destekleyen ya da haklı çıkarmaya çalışan her türlü̈ düşünce açıklaması” olarak tanımlanabilir. “Nefret Söylemi” ya da “Nefret İçerikli Söylem”, çoğu zaman tarihsel olarak bastırılmış, sosyal ve siyasi olarak ötekileştirilen ve hedef gösterilen kimliklere yöneltilir. 


Sığınmacı Kimdir?

Uluslararası koruma arayışında olan birey anlamına gelmektedir. 

Mülteci olarak uluslararası koruma başvurusu henüz tamamlanmamış, karara bağlanmamış veya statüleri henüz resmî olarak tanınmamış bireylere kullanılan bir terimdir. Bu terim genellikle, mülteci statüsü almaya yönelik başvuruların BMMYK tarafından karara bağlanmasını bekleyen bireyler için kullanılır.